TB ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ GIÁ ĐỒNG NDT NGÀY 06/09/2020